Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Mary van den IJssel en op alle door Mary van den IJssel gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mary van den IJssel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of cursist wordt door Mary van den IJssel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand tenzij anders aangegeven in de offerte. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan inclusief btw.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door:
(i) Schriftelijke (digitale) aanvaarding door de opdrachtgever of cursist van de offerte van Mary van den IJssel
(ii) – Indien geen schriftelijke (digitale) aanvaarding door de opdrachtgever of cursist – door de uitvoering van de werkzaamheden door Mary van den IJssel 
(iii) – Indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Mary van den IJssel – van een door de opdrachtgever of cursist verstrekte opdracht.

Artikel 3 Wijziging en opzegging van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever of cursist na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen – anders dan van geringe aard – aanbrengt in de opdracht, is Mary van den IJssel gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 De overeenkomst moet door opdrachtgever of cursist schriftelijk worden opgezegd. Opdrachtgever of cursist is bij opzegging betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

3.3 Indien Mary van den IJssel voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever of cursist:

  • Bij opzegging tot drie weken voor aanvang van de opdracht geen geld verschuldigd aan Mary van den IJssel;
  • Bij opzegging tussen 3 weken en 1 week voor aanvang van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht verschuldigd aan Mary van den IJssel;
  • Bij opzegging minder dan 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/cursist de volledige, overeengekomen prijs van de opdracht verschuldigd aan Mary van den IJssel;
  • Bij tussentijdse opzegging van een geaccepteerde offerte door de opdrachtgever of cursist ontstaat geen recht tot restitutie van het reeds voldane bedrag;
  • In het geval van uitzonderlijke (persoonlijke) omstandigheden kan Mary van den IJssel afwijken van de bovenstaande regelingen. De beoordeling van de uitzonderlijke omstandigheid is aan Mary van den IJssel.

3.4 De opdrachtgever of cursist heeft een bedenktijd van ten minste 14 dagen, geldend tot aanvang van de dienst, tenzij anders afgesproken in verband met de termijn van uitvoering. 

Artikel 4 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding, privacy

4.1 Mary van den IJssel neemt naam-, adres-, telefoon- en e-mailgegevens van de opdrachtgever of cursist op in haar adressenbestand. Deze gegevens gebruikt zij ten behoeve van de organisatie van haar diensten en om de opdrachtgever of cursist desgewenst op de hoogte te stellen van het aanbod aan cursussen en trainingen verzorgd door Mary van den IJssel. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren uitvoeren van de dienst en na toestemming van de opdrachtgever of cursist.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Mary van den IJssel het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, Meer Leren en Ontwikkelen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.3 Eenieder die vanuit Mary van den IJssel betrokken is bij de uitvoering van een dienst en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

4.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.5 Mary van den IJssel is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever of cursist gespecificeerde doel.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Mary van den IJssel het auteursrecht op door Mary van den IJssel vervaardigde leermiddelen en cursusmateriaal. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Mary van den IJssel.

5.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele typefouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de diensten vermeld op de website.

Artikel 6 Ontbinding

6.1 Mary van den IJssel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

(i) de opdrachtgever of cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
(ii) na het sluiten van de overeenkomst Mary van den IJssel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever of cursist de verplichtingen niet zal nakomen, of
(iii) door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever of cursist niet langer van Mary van den IJssel  kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
(iv) voor een cursus of training minder dan het aantal vooraf aangegeven aanmeldingen zijn geregistreerd.

6.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mary van den IJssel op de opdrachtgever of cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien Mary van den IJssel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.3 Indien Mary van den IJssel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 7 Klachten en geschillen

7.1 Mary van den IJssel zet zich in om de dienstverlening naar volle tevredenheid van de opdrachtgever of cursist te laten verlopen.

7.2 Klachten over de uitvoering van de dienstverlening moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval schriftelijk en binnen 14 dagen na dienstverlening bij Mary van den IJssel, worden ingediend, bij voorkeur via e-mail op mary@maryvandenijssel.nl 

7.3 Mary van den IJssel neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht contact op met de opdrachtgever of cursist om de gestelde klacht onderling op te lossen. 

Artikel 8 Betaling

8.1 Na de uitvoering van de werkzaamheden stuurt Mary van den IJssel een factuur. Betaling door de opdrachtgever of cursist dient te geschieden binnen 28 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Mary van den IJssel. 

8.2 De factuur is inclusief BTW.

8.3 Indien de opdrachtgever of cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever of cursist is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

8.4 Indien de opdrachtgever of cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever of cursist. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Mary van den IJssel is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Mary van den IJssel toerekenbare tekortkoming. Mary van den IJssel is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.

Artikel 10 Annulering of wijziging van diensten door overmacht

10.1 Mary van den IJssel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever of cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mary van den IJssel geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mary van den IJssel niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.3 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Mary van den IJssel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mary van den IJssel niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4 Indien Mary van den IJssel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mary van den IJssel gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of cursist gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever of cursist en Mary van den IJssel is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.